Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:794 Förordning om ändring i förordningen (2023:585) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2024 2023-12-05
2023:793 Förordning om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket 2023-12-05
2023:792 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2023-12-05
2023:791 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) 2023-12-05
2023:790 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) 2023-12-05
2023:789 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2023-12-05
2023:788 lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2023-12-05
2023:787 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift 2023-12-05
2023:786 Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624) 2023-12-05
2023:785 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2021:318) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom transportområdet, dels ändring i samma förordning 2023-12-05
2023:784 Förordning om ändring i förordningen (2023:591) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2024 2023-12-05
2023:783 Förordning om ändring i förordningen (2023:592) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2024 2023-12-05
2023:782 Förordning om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet 2023-12-05
2023:781 Förordning om ändring i förordningen (2022:1469) om statlig medfinansiering för åtgärder inom det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning 2023-12-05
2023:780 Förordning om ändring i förordningen (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag 2023-12-05

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404