Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:262 Förordning om ändring i förordningen (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård 2024-05-10
2024:261 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) 2024-05-10
2024:260 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård 2024-05-10
2024:259 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 2024-05-10
2024:258 Förordning om ändring i förordningen (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar 2024-05-07
2024:257 Förordning om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet 2024-05-07
2024:256 Förordning om ändring i spelförordningen (2018:1475) 2024-05-07
2024:255 Lag om ändring i spellagen (2018:1138) 2024-05-07
2024:254 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 2024-04-30
2024:253 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) 2024-04-30
2024:252 Förordning om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift 2024-04-30
2024:251 Förordning om ändring i förordningen (2019:676) om stöd till byggemenskaper 2024-04-30
2024:250 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel 2024-04-30
2024:249 Förordning om ändring i förordningen (2023:461) med instruktion för Utbetalningsmyndigheten 2024-04-30
2024:248 Förordning om ändring i förordningen (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet 2024-04-30

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404